Algemene voorwaarden

gezellig outdoor experiencegezellig outdoor experience
0 0
Read Time:14 Minute, 39 Second

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten tussen een opdrachtgever en Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt met opdrachtnemer Bricoja sportieve recreatie en educatie b.v. bedoeld.

Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v., gevestigd te Nijmegen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Hierna te noemen Bricoja.

2. Met opdrachtgever of huurder wordt bedoeld:
de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Bricoja een overeenkomt wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie van een opdracht(en)/dienst(en)/activiteit(en), dan wel de (mondelinge) aanvaarding door opdrachtgever van een niet herroepen offerte van Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie, dan wel bij gebreke daarvan een factuur van Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie.

Opdracht/dienst/activiteit: de in de overeenkomst verstrekte opdracht(en)/dienst(en)/activiteit(en) van opdrachtgever aan Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v..

Toeleveranciers: enige derde die door Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie voor de uitvoering van de Overeenkomst is ingeschakeld.

Artikel 2 Algemeen/ Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie en op iedere overeenkomst tussen Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie en Opdrachtgever, behoudens en voor zover door Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bricoja, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bricoja en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

6. Door de materialen in ontvangst te nemen verbindt de huurder zich overeenkomstig deze voorwaarden te handelen en aanvaardt hij de voor hem uit deze condities voortvloeiende aansprakelijkheden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van Bricoja b.v. schriftelijk is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door Bricoja b.v. verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat Bricoja b.v. getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke kenbaar gemaakte termijn. (akkoord verklaring via de mail wordt als zelfde gezien.) Indien opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. .

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bricoja b.v. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bricoja b.v. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden, worden door opdrachtgever op de door Bricoja b.v. gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

3. Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt Bricoja b.v. zich het recht om de voorbereiding dan wel de uitvoering van de opdracht te staken.

4. De geleden schade, voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door opdrachtgever.

5. De huurder draagt zorg voor een goede bereikbaarheid met een vrachtwagen van de locatie ten behoeve van aanvoer, opslag en afvoer van het gehuurde.

6. De huurder draagt zorg voor een geschikte locatie voor het gehuurde, zodat het gehuurde conform handleiding-, bedienings- en gebruiksvoorschriften in gebruik kan worden genomen.

7. De huurder draagt zorg voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting en/of verwarming en/of gas en/of perslucht en/of water en/of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn voor een juist gebruik van het gehuurde.

8. Zowel opdrachtgever als Bricoja b.v. is verplicht de verstrekte informatie, van welke aard dan ook, geheim te houden, tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.

9. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.

10.. Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor de uitvoering van de overeenkomst zal Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. haar werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen indelen en uitvoeren. Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. is niet in loondienst van Opdrachtgever.

Artikel 5 Toeleveranciers

Wanneer Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van derden verstrekt zij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen voor en namens de Opdrachtgever een opdracht aan deze toeleveranciers.

Artikel 6 Mutaties in de overeenkomst

1. Indien opdrachtgever, na de totstandkoming van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, worden deze wijzigingen door Bricoja b.v. schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt, indien de wijzigingen door Bricoja b.v. redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële en andersoortige consequenties, voortkomend uit de wijziging, worden door Bricoja b.v. schriftelijk doorgegeven aan opdrachtgever en in rekening gebracht.

2. Bricoja b.v. behoudt zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is. Bricoja b.v. zal zorgen voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in overeenstemming zijn met de aard van de gewijzigde onderdelen van de overeenkomst. De benodigde wijzigingen worden, na overleg met opdrachtgever, schriftelijk bevestigd door Bricoja b.v..

Artikel 7 Facturering en betaling

1. Betalingsvoorwaarden verhuur en kleine evenementen:

– 50% bij opdracht;

– 50 % de dag voor levering.(

1.1. Betalingen grote events, Betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum door storting op een door Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. aan te wijzen bankrekening. Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden zonder enig recht van opschorting, korting of verrekening.

2. Betalingen dienen te geschieden op het bankrekeningnummer van Bricoja b.v.

3. Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.1 en 6.2 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging, voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van Bricoja b.v. blijven echter van toepassing.

4. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Bricoja b.v., zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele vordering, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Bricoja b.v. heeft. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever eveneens onmiddellijk opeisbaar. Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. heeft in bovengenoemde gevallen het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat Opdrachtgever aan alle opeisbare verplichten heeft voldaan

5. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle kosten van Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75,-. Indien Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, is Opdrachtgever deze verschuldigd

6. Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Bricoja b.v. facturen.

Artikel 7 Verhuur

1. Bricoja b.v. is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is Bricoja b.v. niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.

2. De verhuurde objecten blijven eigendom van Bricoja b.v. en mogen zonder schriftelijke toestemming van Bricoja b.v. niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.

3. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan Bricoja b.v. in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is terug te worden gegeven.

4. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bricoja b.v. geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoorts. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.

5. Indien het verhuurde voor een(1) dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van Bricoja b.v. de huurtermijn te verlengen.

6. Huurder is verplicht de materialen na beëindiging van de huurperiode in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren. De geretourneerde materialen worden in de werkplaats van de verhuurder geïnspecteerd en getest, desgewenst in aanwezigheid van de huurder. Eventuele schade en mankementen worden gerapporteerd aan de huurder. De kosten van reparatie of vervanging zijn voor rekening van de huurder, tenzij de mankementen zijn veroorzaakt door normale slijtage of gebrek van het materiaal zelf.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

2. Bricoja b.v. is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Bricoja b.v. of van door Bricoja b.v.ingeschakelde derden.

3. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 8.2 bepaalde, is Bricoja b.v.niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Bricoja b.v. van eventuele vorderingen van derden.

4. Indien Bricoja b.v. ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Bricoja b.v. nimmer aansprakelijk.

5. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Bricoja ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

6. Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor diefstal, enigerlei schade of letsel die tijdens de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever ontstaat, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. of een door hem ingeschakelde derde.

7. Opdrachtgever staat in voor de schade die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan derden wordt toegebracht en waarvoor Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is en Opdrachtgever zal Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. tegen hierop gegronde aanspraken van derden op eerste verzoek vrijwaren. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

8. Verhuurder verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goedhuisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan doorbrand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt

9. Elke aansprakelijkheid van Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. is beperkt tot de netto factuurprijs.

10. De gehuurde materialen zijn niet verzekerd tenzij anders overeengekomen. De huurder is volledig aansprakelijk.

11. De huurder is aansprakelijk voor de schade, die tijdens de huurperiode aan het materiaal ontstaat tenzij deze schade wordt veroorzaakt door normale slijtage van materiaal zelf.

12. De huurder verbindt zich ertoe alle schade te vergoeden ontstaan ten gevolge van zorgeloos of foutief gebruik, verlies, beschadiging, gebrek aan onderhoud, onbruikbaar of waardeloos maken van materiaal of installaties.

Artikel 9 Annulering

1. Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.

2. In geval van annulering door de opdrachtgever / huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema. Onder de totale huursom worden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en afbouwkosten enzovoorts.

Bij annulering tot 6 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 25% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering tot 3 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering tot 1 maand voor verhuurdatum is opdrachtgever 75% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering tot 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 90% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering na 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 100% van de totale huursom verschuldigd.

Artikel 10 Overmacht en weersomstandigheden

1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt. Bricoja b.v. heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van Bricoja b.v. opgeschort, zonder dat Bricoja b.v. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2. Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Bricoja b.v. niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Bricoja b.v. aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

3. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Bricoja b.v. nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder/opdrachtgever eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huur/activiteit periode.

4. Indien Bricoja Sportieve Recreatie & Educatie b.v. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde diensten en overigens gemaakte kosten afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Informatievoorziening

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Bricoja b.v. en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.Bricoja behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. foto’s genomen tijdens onze  evenementen worden zonder toestemming vooraf gepubliceerd op onze Facebook pagina. Wanneer u hier bezwaar tegenmaakt en een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan zullen wij zo spoedig mogelijk de foto verwijderen.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Op iedere offerte en overeenkomst tussen Bricoja b.v. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Door admin